Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A BillSoft Hungary Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett Szolgáltatást, Termék igénybe vevő Megrendelő között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

1. Szolgáltató

 • BillSoft Hungary Kft. ( HU-7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 176. )
 • Adószám: 25471054-2-14
 • Cégjegyzékszám: 14-09-315048

2. ÁSZF tárgya

A szolgáltatás tárgya a webssl.eu, webssl.hu oldalon kínált árucikkek, szolgáltatások.

3. A szerződés létrejötte: (igénybevétel módja)

 • 3.1 Szerződés az adott szolgáltatásra vonatkozó online megrendelőlap kitöltésével és online megküldésével jönn létre. Tekintettel a jogviszony létrejöttére, mind a díjfizetés, mind a szolgáltatás kikényszeríthető, így a Megrendelő a díjfizetés elmaradásának indokaként nem hivatkozhat arra, hogy a Szolgáltató részéről szolgáltatás, termék nyújtása nem történt.
 • 3.2 A szerződés tartama: A Felek közötti szerződés – kivéve, ha a jelen ÁSZF vagy a felek közötti egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik a megrendelt tanusítványtól függően éves, kétéves vagy hároméves időtartamra jön létre. Az Előfizetői Szerződést a Felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

4. Szolgálgató felelőssége

 • 4.1 Szolgáltató az SSL-ek telepítéséért nem vállal felelősséget, de minden technikai eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsájt, hogy az SSL-ek az éppen aktuális internetes normák, a különböző cégek és eszközök követelményeinek megfeleljen és ezeknek megfelelően telepítésre kerüljenek az Előfizető részéről. SSL tanúsítvány használatából vagy annak érvényességének lejáratából származó hátrányokért vagy károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • 4.2 A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfél felé csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.

5. Díjfizetés

 • 5.1 A tanusítvány díjáról az ügyfél árajánlatot kérhet, amely alapján a Szolgáltató a konkrét igény ismeretében árajánlatot ad.
 • 5.2 A tanusítvány díját, az előfizetői időszakot és a fizetési gyakoriságot a Felek az online megrendelőlap kitöltésével határozzák meg.
 • 5.3 Szolgáltató a megrendelt tanusítvány díjszabásának megfelelően előre állítja ki a számlát melyet kizárólag PayPal vagy Barion-on keresztül egyenlíthet ki a vevő.
 • 5.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt tanusítvány megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy ténylegesen igénybe vette-e a tanusítványt vagy sem.
 • 5.5 Az elkészült tanusítványok díjának visszaigénylésére / lemondására nincs lehetőség.

6. Szerződés módosítása

A felek közötti szerződés módosítható:
 • közös megegyezéssel
 • jogszabály változás esetén a Szolgáltató által egyoldalúan
 • Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban vagy e-mailben bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Értesítés

 • 7.1 A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés stb. csak írásban érvényes és hatályos. Felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el: a postai úton/futárral kézbesített levelet, faxot, elektronikus levelet.
 • 7.2 Az Előfizetői Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos értesítést minden esetben eredeti aláírt példányban kell megküldeni Szolgáltató részére.

8. Kedvezmény

Szolgáltató bizonyos előre meghirdetett akciók keretében feltételes kedvezményt biztosíthat a Megrendelő részére.

9. Jogviták

Felek az Előfizetői Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre abban az esetben a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Somogy megyei Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

10. Egyéb rendelkezések

 • 10.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 10.2 A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, a Megrendelői Szerződést azok feltételeivel együttesen érvényesnek tekinti.
 • 10.3 Megrendelőnek nem minősülő személy bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
 • 10.4 A Megrendelő tudomásol veszi, valamint elfogadja, hogy minden megrendelésről melyet a BillSoft Hungary Kft. szolgáltat kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerül kiállításra, megküldésre.